Technical Programme Committee

Simon Fleming (Chair)
Stephen Collins (Co-Chair)
Yunjiang Rao (Co-Chair)

University of Sydney, Australia
Victoria University, Australia
University of Electronic Science & Technology of China, China

Physical Sensing

Jianping Chen (CHAIR)
Yin-Chieh Lai
Athikom Roeksabutr
Hwayaw Tam
Scott Wade
Aping Zhang
Shanghai Jiao Tong University, China
NCTU, Taiwan
Mahanakorn University of Technology, Thailand
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Swinburne University, Australi
a
Zhejiang University, China

Chemical and Environmental Sensing

Wei Jin (CHAIR)
Jun Chang
Brant Gibson
Tiegen Liu
Anna Mignani
Arnan Mitchell
Ronghui Qu
Limin Tong
Chang Wang
  The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Shandong University, China
University of Melbourne, Australia
Tianjin University, China
CNR-Institute of Applied Physics 'Nello Carrara', Italy
RMIT University, Australia
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, China
Zhejiang University, China
Shandong Academy of Sciences, China

Biological and Biomedical Sensing and Imaging

Halina Rubinsztein-Dunlop (CHAIR)
John Arkwright
Mattias Aslund
Min Gu

Kyriacos Kalli
Mark Prescott
David Webb
University of Queensland, Australia
CSIRO, Australia
University of Sydney, Australia
Swinburne University of Technology, Australia

Cyprus University of Technology, Cyprus
Monash University, Australia
Aston University, UK

Distributed, Multiplexed and Networked Sensing

Xiaoyi Bao (CHAIR)
Jayantha Epaarachchi
Simon Fleming
N Granpayeh
Zuyuan He
Gang-Ding Peng
Changyuan Yu
Xuping Zhang
Wende Zhong
University of Ottawa, Canada
University of Southern Queensland, Australia
University of Sydney, Australia
K.N.Toosi University of Technology, Iran
University of Tokyo, Japan
University of NSW, Australia
National University of Singapore, Singapore
Nanjing University, China
Nanyang Technological University, Singapore

Integrated Technologies for Sensing

David Moss (CHAIR)
Kevin Chen
Muhammad Khawar Islam
Martin Kristensen
Sarun Sumriddetchkajorn 
Dingyuan Tang

Graham Town

University of Sydney, Australia
Pittsburgh University, USA
University of Engineering & Technology Taxila, Pakistan
Arhus University, Denmark
National Electronics & Comp. Technol. Centre, Thailand
Nanyang Technological University, Singapore
Macquarie University, Australia

Optical Fibres for Sensing

John Ballato (CHAIR)
Somnath Bandyopadhyay
Weihong Bi
Adrian Carter
Zhe Chen
Kin Seng Chiang
Yasufumi Enami
Sheng-Lung  Huang
Shibin Jiang
Ming-jun Li
Cicero Martelli
Tanya Monro
Libo Yuan
  COMSET, Clemson University USA
CGCRI, India
Yanshan University, China
Nufern, USA
Jinan University, China
City University of Hong Kong, Hong Kong
Hiroshima University, Japan
NTU, Taiwan
Advalue Company, USA
Corning Inc, USA
Federal University of Technology, Brazil
University of Adelaide, Australia
Harbin Engineering University, China

Grating and Component Technologies for Sensing

Wolfgang Ecke (CHAIR)
Jacques Albert
Kevin Cook
Xingyong Dong
Bai-Ou Guan
Morten Ibsen
Matthieu Lancry
Byoungho Lee
De-Yuan Shen
Lei Xu
Institute of Photonics, Germany
Carleton University, Canada
University of Sydney, Australia
China Jiliang University, China
Jinan University, China
ORC, Southampton University, UK
Universite de Paris Sud, France
Seoul National University, Korea
Fudan University, China
Fudan University, China

Industrial Applications and Field Trials

Jim Katsifolis (CHAIR)
Yong Huang
Hypolito Kalinowski
Tongyu Liu
Alexis Mendez
Hwayaw Tam
ZhengJun Xiong
Shuqiang Zhang
Future Fibre Technologies, Australia
Comcore, China
Federal University of Technology, Brazil
Shandong Academy of Sciences, China
MCH Engineering, United States
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Intelume, China
YOFC, China

Novel Materials for Sensing

Bertrand Poumellec (CHAIR)
John Ballato
John Canning
Martin Kristensen
Arnan Mitchell
Gang-Ding Peng

 Universite de Paris-Sud, France
      COMSET, Clemson University, USA
University of Sydney, Australia
  Aarhus University, Denmark
RMIT University, Australia
University of NSW, Australia